تورهای جاری

سفرهای طبیعت گردی
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
14

تور آبشار حویق

20یک روز-روز جمعه
15

تور عنبران محله

30یک روز-روز جمعه
16

تور ابشار ویسادار- سورتمه تالش

40یک روزروز جمعه
30

ابشار ریوو

40یک روز-روز جمعه
31

ابشارمسکین

یک روز-روز جمعه
32

مشه سویی

یک روز-روز جمعه
19

تور دریاچه سوها

یک روز-روز جمعه
21

ابشارکرکری

یک روز-روز جمعه
26

ابشار دمولی

یک روز-
34

جنگل اسالم

یک روز-
35

ابشار نره گر

20یک روزهروز جمعه ساعت 6:30 لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل حا ضر شوید
سفرهای 1 روزه
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4

تور زنجان

40یک روزهشب پنچ شنبه
10

غار کتله خور-گنبد سلطانیه

یک شب-یک روز
23

تور قلعه قهقهه-شهریری

یک روز-روز جمعه
14

تور آبشار حویق

20یک روز-روز جمعه
15

تور عنبران محله

30یک روز-روز جمعه
16

تور ابشار ویسادار- سورتمه تالش

40یک روزروز جمعه
30

ابشار ریوو

40یک روز-روز جمعه
31

ابشارمسکین

یک روز-روز جمعه
32

مشه سویی

یک روز-روز جمعه
19

تور دریاچه سوها

یک روز-روز جمعه
21

ابشارکرکری

یک روز-روز جمعه
26

ابشار دمولی

یک روز-
34

جنگل اسالم

یک روز-
35

ابشار نره گر

20یک روزهروز جمعه ساعت 6:30 لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل حا ضر شوید
28

روستای صخره ای کندوان

یک روز-